THỐNG KÊ
Từ ngày 08 tháng 03 năm 2011

- Phần đông chúng ta ngày nay đều phúc mỏng, nghiệp dầy nên mới sinh vào thời vắng bóng Phật tại thế. Ngoài môn Niệm Phật A Di Đà cầu vãng sinh Tịnh độ mà tu các Pháp môn khác có thể tăng trưởng được phúc trí, nhưng vẫn khó tránh khỏi được Luân hồi Sinh tử. Chỉ duy có Pháp môn Tịnh độ, tuy thời nay ít người chứng được Nhất Niệm Tam muội như xưa, nhưng vẫn có thể nương vào nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà mà “đới nghiệp vãng sanh”, và khi đã tới được cõi Cực lạc Tây phương thì không còn sợ bị đọa lạc nữa, vì đã nhờ được hoàn cảnh thuận lợi thường được gặp Phật, nghe Pháp nhiệm mầu để tiến tu đến quả vị Vô sanh. (Đại Sư Ấn Quang) 

- Trong đời Mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn Niệm Phật mà thoát luân hồi. (Kinh Đại Tập)

- Mạt pháp về sau, các Kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa Địa ngục. (Thiên Như Thiền Sư)

- Đời tương lai Kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng Từ bi thương xót, riêng lưu trụ Kinh này (Vô Lượng Thọ Kinh) trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp Kinh này, tùy ý sở nguyện, đều được đắc độ. (Kinh Vô Lượng Thọ)

THÁNG GIÊNG : Ngày mồng 1: Vía Đức Phật Di Lạc (Tết nguyên đán) - Ngày rằm 15: Lễ thượng ngươn - THÁNG HAI - Ngày mồng 8: Vía Đức Phật Thích Ca xuất gia, ngày 15: Vía Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, ngày 19: Vía Đức Qúan Thế Âm Bồ tát đản sinh, ngày 21: Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát - THÁNG BA - Ngày mồng 6: Vía Đức Ca Diếp, ngày 16: Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát - THÁNG TƯ - Ngày mồng 4: Vía Đức Văn Thù Bồ Tát. ngày 15: Vía đức Phật đản sanh, (rằm tháng tư). Ngày 20: Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu than (11-6- 1963) - THÁNG SÁU - Ngày 19: Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo - THÁNG BẢY - Ngày 13: Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngày 15: Đại Lễ Vu Lan Bồn (lễ trung ngươn), Ngày 30: Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát - THÁNG CHÍN - Ngày 19: Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, ngày 30: Vía Đức Phật Dược Sư - THÁNG MƯỜI MỘT - Ngày 17: Vía Đức Phật A-Di-Đà - THÁNG CHẠP - Ngày mồng 8: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
PHẬT PHÁP CĂN BẢN


GIÁO PHÁP